Sự xuất hiện của hải đoàn cứu hộ tàu ngầm tại Hạm đội Nam Hải là chỉ dấu cho thấy những tính toán mới của Trung Quốc trên Biển Đông.