Mức độ chi tiêu này không tương ứng với bất kỳ mối đe dọa thực sự nào mà Tokyo đang phải đối mặt, mà thực chất mang động cơ khác.