Những tính năng mới của xe tăng T-90S, với sức sáng tạo và lòng dũng cảm của bộ đội tăng thiết giáp Việt Nam, sẽ là sự bất ngờ rất lớn đối với bất cứ kẻ thù xâm lược nào.