Gần 80% dầu mỏ nhập khẩu của Trung Quốc phải đi qua Ấn Độ Dương và eo biển Malacca, nếu chiến tranh trên biển với Ấn Độ xảy ra thì sẽ gây ảnh hưởng mang tính thảm họa đối với Trung Quốc.